biuro@uniewaznijkredyt.pl

+48 (22) 428 29 14

Jestem w sporze sądowym z bankiem i nie chcę dalej spłacać kredytu. Czy mam na to szansę, co muszę zrobić i jakie są tego koszty - takie pytania często słyszą od swoich klientów prawnicy zajmujący się tzw. sporami frankowymi. Oto co warto wiedzieć chcąc uwolnić się od obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu.

 

Jednym z głównych żądań Frankowiczów w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi jest ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna. Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy powoduje konieczność rozliczenia się przez strony, tj. dokonania zwrotu wzajemnie uiszczonych kwot (ze strony banku – zwrot na rzecz kredytobiorcy sumy wszystkich rat wpłaconych w oparciu o nieważną umowę kredytu, a także opłat dodatkowych i prowizji; ze strony kredytobiorcy – zwrot bankowi kapitału kredytu wypłaconego kredytobiorcy w chwili uruchomienia kredytu).

 

W związku z powyższym w trakcie procesu często powstaje pytanie czy kredytobiorca nadal musi spłacać kredyt, w sytuacji, gdy w jego ocenie umowa jest nieważna?

 

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość zabezpieczenia roszczenia strony procesu na czas trwania postępowania sądowego. W każdej sprawie cywilnej, a zatem także w sporze dotyczącym kredytu frankowego, podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Do uzyskania zabezpieczenia konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, w którym:

1. strona wykaże, że posiada interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia,

2. uprawdopodobnione zostanie dochodzone roszczenie (w przypadku Frankowiczów będzie to roszczenie o ustalenie nieważności umowy).

 

W oparciu o powyższe przepisy istnieje możliwość uzyskania, w drodze zabezpieczenia roszczenia, zwolnienia z obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania procesu również w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych.

 

Czego żądać od sądu?

 

Jednym z głównych sposobów zabezpieczenia, o jakie może wnosić kredytobiorca, jest zawieszenie obowiązku dalszej spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego (czyli najczęściej do momentu wydania wyroku przez sąd drugiej instancji). Uzyskanie zabezpieczenia w takim kształcie powoduje, że Frankowicz nie musi spłacać na rzecz banku jakichkolwiek dalszych rat kapitałowo-odsetkowych, zaś bank nie może z tego tytułu wyciągać żadnych negatywnych konsekwencji, wypowiedzenia umowy, dokonywania wpisów w BIK i innych rejestrach.

 

Kto ma szansę na zwolnienie z obowiązku spłaty rat kredytu??

 

Aktualnie największa szansę na uzyskanie takiego zabezpieczenia i zwolnienie z dalszej spłaty rat kredytu mają kredytobiorcy, którzy do tej pory spłacili na rzecz banku łącznie (wliczając w to raty, opłaty, prowizje etc) co najmniej kwotę otrzymanego kredytu. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego sądu, niemniej szanse na uzyskanie zabezpieczenia są dużo wyższe w opisanej powyżej sytuacji.W takim bowiem przypadku bezcelowa w ocenie sądów pozostaje dalsza spłata rat kredytu.Po uzyskaniu bowiem korzystnego dla kredytobiorców wyroku stwierdzającego nieważność umowy, bank i tak musiałby zwrócić nadpłacone kwoty kredytobiorcy i nie ma powodu, aby w trakcie procesu powiększać bezpodstawne wzbogacenie po jego stronie kosztem kredytobiorcy.

 

Spłata kapitału kredytu nie jest jednak warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia z obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania procesu. Zdarzają się, choć znacznie rzadziej, postanowienia, w których kredytobiorcy uzyskują takie zabezpieczenia mimo braku spłaty kapitału kredytu. Jednym z takich przypadków jest postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie uzyskane w jednej ze spraw prowadzonych przez naszego prawnika, radcę prawnego Oskara Lipińskiego, reprezentującego w procesie kredytobiorców:

 

 

Ile to kosztuje?

 

Koszt wniosku o udzielenie zabezpieczenia zależy od momentu jego złożenia. W przypadku składania wniosku wraz z pozwem, kredytobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu jeśli chodzi o opłatę sądową. Jeżeli natomiast wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest składany już w trakcie procesu (tj. po złożeniu pozwu), to opłata sądowego od takiego wniosku wyniesie 100 zł.

 

Okiem prawnika

 

Mając na uwadze aktualną, korzystną dla kredytobiorców linię orzeczniczą wydaje się, że warto kierować do sądu wnioski o udzielenie zabezpieczenia, w szczególności w przypadku, gdy kapitał kredytu został już przez kredytobiorcę spłacony. Nieuzasadnione pozostaje bowiem dalsze spłacanie kredytu w sytuacji, gdy w przypadku wydania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, strony i tak będą musiały się wzajemnie rozliczyć, a bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy nadpłacone raty kredytu. Racje mają te sądy, które twierdzą, że niecelowe jest w takiej sytuacji dalsze zwiększanie bezpodstawnego wzbogacenia po stronie banków.

Uzyskanie takiego zabezpieczenie ma jeszcze jeden bardzo ważny efekt. Zawieszenie obowiązku spłaty kredytu powoduje, że w takiej sytuacji przeciąganie postępowań sądowych przez banki, m.in. poprzez składanie bezzasadnych wniosków dowodowych, nie leży w sposób oczywisty ich interesie. Zawieszenie płatności rat kredytu może zatem przyczynić się do przyspieszenia rozpoznania sprawy przez sąd.

 

Oczywiście, każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, zatem przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia warto skonsultować się z prawnikiem, aby ocenić swoje szanse w tym zakresie.

 

Poniżej kolejne przykładowe postanowienie o zabezpieczeniu uzyskane przez naszych prawników:

 

 

Masz pytania do artykułu lub poruszanego w nim tematu? Chcesz skonsultować się z naszymi prawnikami? Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: kontakt@uniewaznijkredyt.pl, telefonicznego pod nr: +48 (22) 428 29 14 lub przez nasze konta na Facebook'u oraz Instagramie.

 

--

radca prawny Oskar Lipiński

aplikantka radcowska Sara Ciołek

UnieważnijKredyt.pl – Prawnicy dla Frankowiczów

 

#kredytCHF #CHF #frankowicze #kredytfrankowy #zabezpieczenie #zabezpieczenieroszczenia #unieważnijkredyt

26 września 2021

Zawieszenie rat kredytu CHF
na czas procesu

kredyt frankowy, frankowicze, CHF

+48 523 68 98