kontakt@uniewaznijkredyt.pl

+48 (22) 428 29 14

Umowa Kredytu Zabezpieczonego Na Nieruchomości (2007 r.)

§ 1 ust. 1 zdanie pierwsze umowy: Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Bank udziela Kredytobiorcy Kredyt brutto w wysokości (…), indeksowanego kursem CHF, zwany dalej „Kredytem” z przeznaczeniem na spłatę innych zobowiązań finansowych i dowolny cel konsumpcyjny. – w zakresie w jakim kredyt jest indeksowany do waluty frank szwajcarski

§ 2 ust. 4 umowy: Do rozliczenia transakcji wypłaty i spłat Kredytu stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży walut w jakich indeksowany jest Kredyt zgodnie z tabelą kursów dla dewiz (rozliczenia bezgotówkowe) przeznaczoną dla określonego segmentu klientów (Blue, CitiGold, Staff) obowiązującą w Banku w momencie odpowiednio wypłaty/spłaty Kredytu.

 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
(Citi Handlowy)

Umowa kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej wraz z Regulaminem kredytu hipotecznego i budowlanego (2007 r.)

§ 2 ust. 2 umowy: Kredyt zostanie wypłacony jednorazowo, bezgotówkowo w wysokości (…) CHF (jednak nie więcej niż (…) zł) na rzecz (…).  - w zakresie w jakim kredyt jest denominowany walutą obcą

§ 4 ust. 1 zdanie trzecie umowy: Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo – odsetkowej.

§ 37 ust. 1 regulaminu: Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty.

§ 37 ust. 2 regulaminu: Kredyty w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.

§ 38 ust. 1 regulaminu: Odsetki, prowizje oraz opłaty naliczane są w walucie Kredytu i podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut obowiązującego w Banku w chwili spłaty.

§ 38 ust. 2 regulaminu: W przypadku Kredytu w walucie wymienialnej, w celu ustalenia całkowitego kosztu i łącznej kwoty kosztów Kredytu, stosuje się kurs sprzedaży waluty Kredytu, obowiązujący w Banku w chwili ustalenia kosztu. W przypadku konieczności ustalenia w walucie wysokości kosztu podanego w złotych, stosuje się kurs kupna waluty Kredytu, obowiązujący w Banku w chwili ustalenia kosztu.

 

BNP Paribas Bank Polska S.A.
(dawny BGŻ S.A.)

Umowa Kredytu Budowlano – Hipotecznego wraz z Regulaminem Produktów Kredytowych dla Klientów Indywidualnych w FORTIS BANK Polska S.A. (2008 r.)

pkt 1 umowy: Kwota Kredytu: (…) CHF, nie więcej niż (…) PLN – w zakresie w jakim kredyt jest denominowany walutą obcą

§ 2 pkt 20 regulaminu: Przewalutowanie - wymiana waluty dokonywana przez Bank i za jego zgodą, po obowiązującym w Banku w dniu dokonania wymiany kursie kupna/ sprzedaży walut lub w przypadku wymiany waluty obcej na inną walutę obcą, po Kursie krzyżowym; obowiązujące w Banku kursy wymiany walut dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie internetowej, w Centrum telefonicznym lub udostępnione przez Bank w inny sposób; przewalutowanie może być dokonywane na wniosek Kredytobiorcy albo z inicjatywy Banku.

§ 4 ust. 5 regulaminu: Jeżeli zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy wypłata środków Uruchomionego Produktu kredytowego ma nastąpić w innej walucie niż waluta Produktu kredytowego określona w Umowie, to następuje to po Przewalutowaniu. Przewalutowanie następuje po kursie obowiązującym w momencie zaksięgowania dyspozycji Uruchomienia Produktu kredytowego.

§ 9 ust. 4 zdanie trzecie regulaminu: W przypadku, gdy obciążony rachunek prowadzony jest w innej walucie niż waluta Produktu kredytowego, obciążenie następuje po przewalutowaniu.

 

BNP Paribas Bank Polska S.A.
(dawny Fortis Bank Polska S.A.)

Umowa o kredyt hipoteczny (2008 r.)

§ 2 ust. 2 zdanie 5 warunków umowy: Do przeliczenia kwoty Kredytu na złote Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.” obowiązujący w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy.

§ 5 ust. 4 zdanie 2 Warunków umowy: W przypadku zmiany oprocentowania, o którym mowa w § 4, Rata pozostanie na niezmienionym poziomie, a odpowiedniemu dopasowaniu ulegnie okres spłaty Kredytu, z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 6 ust. 1 zdanie 1 warunków umowy: Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążanie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych

i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.” obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu.

 § 8 ust. 1 zdanie 3 warunków umowy: Wpłacona kwota zostanie przeliczona na CHF przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.” obowiązującego w Banku w dniu jej wpływu.

§ 9 ust. 3 zdanie 3 warunków umowy: Kwota ta zostanie przez Bank przeliczona na CHF przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.” obowiązującego w dniu wpływu kwoty zadłużenia przeterminowanego na rachunek Banku.

 

Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski (2008 r.)

artykuł 3.07. ust. 3 pkt 3.1 umowy: Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany
w ust. 2, w zależności od waluty rachunku:
3.1. w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego/negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności, lub

artykuł 3.09. ust. 3 umowy: Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu
w złotych polskich realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w dniu realizacji należności Banku
.

 

Santander Bank Polska S.A.

Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF (2008 r.)

§ 2 ust. 1 zdanie pierwsze umowy: Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) PLN (słownie PLN: (…)), nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna CHF obowiązującego
w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach, na cel określony w § 1. –
w zakresie w jakim kredyt jest indeksowany
do waluty frank szwajcarski

§ 3 ust. 2 umowy: Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna CHF obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.

§ 5 ust. 5 zdanie drugie umowy: Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w Banku w dniu wpływu środków do Bank.

§ 11 ust. 4 zdanie pierwsze umowy: W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu wypowiedzenia, kwota wymagalnego zadłużenia z tytułu niniejszej Umowy zostanie przeliczona na PLN według kursu sprzedaży CHF obowiązującego w Banku w tym dniu.

 

Santander Consumer Bank Polska S.A.

Umowa o kredyt hipoteczny (umowa z 2007 r.)

§ 7 ust. 4 Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG: W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz.

§ 9 ust. 2 Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG: W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej:

1.Raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu,

2.Jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu.

 

Umowa o Kredyt Hipoteczny wraz z Regulaminem Kredytu Hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG (2008, 2009 r.)

§ 2 ust. 1 zdanie drugie umowy: Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.  – w zakresie w jakim kredyt jest indeksowany do waluty frank szwajcarski

§ 7 ust. 4 regulaminu: W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz.

§ 9 ust. 2 regulaminu: W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu; 2) jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu.

§ 9 ust. 5 regulaminu: W tym przypadku stosuje się kurs sprzedaży waluty obcej zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia, w którym środki zostały pobrane z rachunku bankowego Kredytobiorcy na poczet spłaty raty spłaty kredytu.

§ 13 ust. 7 regulaminu: W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

 

Raiffeisen Bank  International AG
(dawny Polbank EFG S.A.)

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny (2006, 2007 r.)

 

§ 5 ust. 4 umowy: W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 umowy: Potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 18 ust. 1 umowy: Niespłacenie przez kredytobiorcę części albo całości raty w terminie umownym spowoduje, że należność z tytułu zaległej spłaty staje się zadłużeniem przeterminowanym i może zostać przez PKO BP SA przeliczona na walutę polską według kursu sprzedaży dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 13 ust. 3.

 

Umowa kredytu hipotecznego WŁASNY KĄT MIX (2007 r.)

§ 5 ust. 4 umowy: W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 5 ust. 5 umowy: W przypadku wypłaty kredytu w walucie wymienialnej stosuje się, kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 umowy: Potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 18 ust. 1 umowy: Niespłacenie przez kredytobiorcę części albo całości raty w terminie umownym spowoduje, że należność z tytułu zaległej spłaty staje się zadłużeniem przeterminowanym i może zostać przez PKO BP SA przeliczona na walutę polską według kursu sprzedaży dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 13 ust. 3.

 

PKO BP S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat (umowa z 2008 r.):
§1 pkt 1 Części Szczególnej Umowy: Kredyt denominowany udzielony w złotych w kwocie stanowiącej równowartość (…) CHF (słownie CHF: …).
§ 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy: W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.
§ 1 ust. 3 Części Ogólnej Umowy: W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ Zmiana kursu waluty wpływa na wypłacane w złotych przez Bank kwoty transz kredytu oraz na spłacane w złotych przez Kredytobiorcę kwoty rat kapitałowo-odsetkowych,

2/ Ryzyko związane ze zmianą kursu waluty ponosi Kredytobiorca, z uwzględnieniem § 12 ust. 2 – 4 oraz § 20 ust. 6.

§ 15 ust. 7 pkt 3) Części Ogólnej Umowy: Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych

 

PKO BP S.A.
(dawny Nordea Bank Polska S.A.)

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF

§ 1 ust. 3A: Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.

§ 11 ust. 4: Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

mBank S.A.

Umowa kredytu budowlano-hipotecznego (umowa z 2004 r.):

Załącznik nr 7 do Umowy kredytu budowlano-hipotecznego:

2.Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że:

(…)

2) kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku, zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku, w dniu wypłaty kredytu lub transzy kredytu,

(…)

4) kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną
w siedzibie Banku na koniec dnia spłaty.

Bank BPH S.A.

Umowa o kredyt hipoteczny (umowa z 2007 r.)

§ 2 ust. 2 umowy: Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.

§ 7 ust. 1 umowy: Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.

Umowa o MILLEKREDYT DOM wraz z Regulaminem kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. (2004 r.)

§ 2 ust. 1 umowy: Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w wysokości: (…) PLN (słownie: (…), co stanowi równowartość sumy CHF, zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Banku Millennium z daty uruchomienia kredytu, a Kredytobiorca zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami Umowy.

§ 2 ust. 2 umowy: Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić w PLN, równowartość sumy w CHF wyliczonej zgodnie z ust. 1 z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF z dnia płatności raty kredytu według Tabeli Kursów Walut Banku Millennium.

§ 3 ust. 2 regulaminu: Kredyt może być indeksowany kursem waluty obcej na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych.

§ 8 ust. 5 regulaminu: W przypadku kredytu w walucie obcej prowizja od udzielenia kredytu ustalana jest od kwoty kredytu określonej w umowie kredytu, przeliczonej według kursu sprzedaży dewiz na podstawie obowiązującej w dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy Tabeli Kursów Walut Obcych w Banku.

§ 9 ust. 2 regulaminu: W przypadku kredytu w walucie obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.

§ 10 ust. 4 zdanie pierwsze regulaminu: W przypadku kredytu w walucie obcej, Bank w następnym dniu po upływie terminu wymagalności kredytu, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów Walut Obcych.

§ 11 ust. 4 regulaminu: W przypadku kredytu w walucie obcej kwota wcześniejszej spłaty jest obliczana według kursu sprzedaży dewiz na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia realizacji, wskazanego przez Kredytobiorcę w dyspozycji o dokonanie wcześniejszej spłaty.

§ 11 ust. 5 regulaminu: W przypadku kredytu w walucie obcej prowizja za wcześniejszą spłatę ustalana jest od kwoty wcześniejszej spłaty, przeliczonej według kursu sprzedaży dewiz na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia realizacji wcześniejszej spłaty.

§ 12 ust. 4 regulaminu: Przewalutowanie następuje według kursów, z zastrzeżeniem ust. 5: 1) kupna dewiz z dnia złożenia wniosku o przewalutowanie na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych w przypadku zmiany waluty z PLN na walutę obcą, 2) sprzedaży dewiz z dnia złożenia wniosku o przewalutowanie na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych w przypadku zmiany waluty z waluty obcej na PLN.

§ 12 ust. 11 regulaminu: W przypadku kredytu w walucie obcej prowizja za przewalutowanie ustalana jest od kwoty sprzed przewalutowania, przeliczanej według kursu sprzedaży dewiz na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia dokonania przewalutowania.

§ 13 ust. 4 regulaminu: W przypadku kredytu w walucie obcej dla odnawiania zabezpieczeń kredytu stosuje się kurs sprzedaży dewiz obowiązujący w dniu odnawiania zabezpieczenia na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych.

 

Bank Millennium S.A.

§ 7 ust. 2 zdanie 4 umowy:  Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/ sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 17 ust. 1 umowy: Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednie kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.

§ 17 ust. 2 umowy: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.

§ 17 ust. 3 umowy: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.

§ 17 ust. 4 umowy: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank S.A.

Bank BPH S.A.
(dawny GE Money Bank S.A.)

Poniżej przedstawiamy przykładowe postanowienia niedozwolone zawarte w umowach kredytów indeksowanych lub denominowanych z podziałem na poszczególne banki. Jeśli te lub im podobne postanowienia znajdują się w Twojej umowie to zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że Twoja umowa może być niezgodna z prawem i warto przekazać ją do szczegółowej analizy prawnikowi.

Sprawdź sam swoją umowę

kredyt frankowy, frankowicze, CHF

+48 523 68 98