unieważnijkredyt.pl

kontakt@uniewaznijkredyt.pl

+48 (22) 428 29 14

 

 1. Bank BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.)

 

§ 7 ust. 2 zdanie 4 umowy:

Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/ sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

 

§ 17 ust. 1 umowy:

Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednie kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.

 

§ 17 ust. 2 umowy:

Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.

 

§ 17 ust. 3 umowy:

Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.

 

§ 17 ust. 4 umowy:

Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank S.A.

 
 1. Bank BPH

 1. Umowa kredytu budowlano-hipotecznego (umowa z 2004 r.):

 

Załącznik nr 7 do Umowy kredytu budowlano-hipotecznego:

2.Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że:

(…)

2) kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku, zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku, w dniu wypłaty kredytu lub transzy kredytu,

(…)

4) kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną
w siedzibie Banku na koniec dnia spłaty.

 

 1. Deutsche Bank

 

 1. Bank Millennium S.A.

 1. Umowa o kredyt hipoteczny (umowa z 2007 r.)

 

§ 2 ust. 2 umowy:

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.

 

§ 7 ust. 1 umowy:

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.

 

 

 1. mBank S.A.

 1. Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF

 

§ 1 ust. 3A:

Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.

 

 

§ 11 ust. 4:

Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50

 

 1. PKO BP (dawny Nordea Bank Polska S.A.)

 

 1. Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat (umowa z 2008 r.):

 

§1 pkt 1 Części Szczególnej Umowy:

Kredyt denominowany udzielony w złotych w kwocie stanowiącej równowartość (…) CHF (słownie CHF: …).

 

§ 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy:

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.

 

§ 1 ust. 3 Części Ogólnej Umowy:

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ Zmiana kursu waluty wpływa na wypłacane w złotych przez Bank kwoty transz kredytu oraz na spłacane w złotych przez Kredytobiorcę kwoty rat kapitałowo-odsetkowych,

2/ Ryzyko związane ze zmianą kursu waluty ponosi Kredytobiorca, z uwzględnieniem § 12 ust. 2 – 4 oraz § 20 ust. 6.

 

§ 15 ust. 7 pkt 3) Części Ogólnej Umowy:

Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.

 

 1. PKO BP

 

 1. Raiffeisen Bank AG (dawny Polbank)

 

 1. Umowa o kredyt hipoteczny (umowa z 2007 r.)

 

§ 7 ust. 4 Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG:

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz.

 

§ 9 ust. 2 Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG:

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej:

 1. Raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu,

 2. Jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu.

 

 

 1. BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Fortis Bank Polska S.A.)

 

 1. BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Bank BGŻ)

 

 1. Santander (dawny BZ WBK)

 

 1. Santander Consumer Bank Polska S.A.

 

 1. Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy)

Poniżej prezentujemy przykładowe postanowienia niedozwolone zawarte w umowach poszczególnych banków. Jeśli te lub im podobne postanowienia znajdują się w Twojej umowie to zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że Twoja umowa może być niezgodna z prawem i warto przekazać ją do szczegółowej analizy prawnikowi.

Sprawdź sam
swoją umowę

+48 523 68 98