unieważnijkredyt.pl

kontakt@uniewaznijkredyt.pl

+48 (22) 428 29 14

Czym jest kredyt indeksowany do waluty obcej oraz kredyt denominowany walutą obcą?

 

Kredyt indeksowany to kredyt, którego wartość w umowie określona jest w złotych i który również w złotych jest wypłacany. Następnie w dniu uruchomienia kredytu wysokość zobowiązania kredytobiorcy (saldo kredytu) przeliczana jest na walutę obcą po określonym w umowie kursie tej waluty (najczęściej po kursie kupna). Raty kapitałowo-odsetkowe kredytu indeksowanego spłacane są w złotych, po ich przeliczeniu według kursu waluty obcej (najczęściej po kursie sprzedaży) lub w walucie obcej.

 

Kredyt denominowany to natomiast kredyt, którego wartość jest w umowie określona w walucie obcej, ale który uruchamiany jest w złotych po ustalonym w umowie kursie wymiany waluty obcej (najczęściej po kursie kupna). Raty kapitałowo-odsetkowe kredytu denominowanego spłacane są w złotych, po ich przeliczeniu według kursu waluty obcej obowiązującej najczęściej w dniu spłaty danej raty (z reguły po kursie sprzedaży) lub w walucie obcej.

 

Jakie konsekwencje wiążą się ze stwierdzeniem nieważności umowy?

 

Nieważność umowy kredytu oznacza, że umowa kredytu nigdy nie została ważnie zawarta i nigdy nie obowiązywała. Skutkiem nieważności umowy kredytu jest obowiązek zwrotu przez strony wzajemnych świadczeń. Kredytobiorca musi zatem zwrócić bankowi kapitał otrzymanego kredytu, zaś bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystko co ten świadczył na rzecz banku tytułem nieważnej umowy kredytu (tj. raty kapitałowo-odsetkowo, opłaty, prowizje). Każdej ze stron przysługuje niezależne roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia spełnionego na rzecz drugiej strony.

 

Czym jest tzw. odfrankowienie umowy?

 

Odfrankowienie umowy kredytu polega na tym, że z umowy zostają usunięte tylko niedozwolone postanowienia umowne (dotyczące waloryzacji frankiem szwajcarskim), zaś w pozostałym zakresie umowa dalej wiąże strony. Kredyt jest od początku traktowany jako kredyt czysto złotowy, oprocentowany oprocentowaniem ustalonym w umowie. W praktyce oznacza to obniżenie salda zadłużenia, zmniejszenie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych również na przyszłość oraz obowiązek zwrotu przez bank dotychczas dokonanej przez kredytobiorcę nadpłaty.

 

Jeśli zawarłem aneks do umowy kredytu indeksowanego/denominowanego walutą obcą, w którym wprowadzono możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w CHF, to czy mogę pozwać bank?

 

Co do zasady zawarcie aneksu do nieważnej umowy (zarówno umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, jak i kredytu denominowanego walutą obcą), w którym wprowadzono możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w CHF nie pogarsza sytuacji kredytobiorcy i może on z sukcesem dochodzić należności od banku przed sądem. Zgodnie z orzecznictwem TSUE oraz Sądu Najwyższego, aby można było mówić o tym, że aneks „naprawił” wadliwości występujące w umowie kredytu, kredytobiorca musiałby wyrazić wyraźną, dobrowolną i swobodną wolę naprawy wadliwej umowy/bezskutecznych postanowień umowy. O takiej woli nie może być mowy, jeśli kredytobiorca podpisując aneks nie wiedział o nieważności umowy/abuzywności poszczególnych jej zapisów. Banki przedstawiając aneksy do podpisu nie informowały kredytobiorców o wadach umowy, co wyklucza możliwość przyjęcia, że postanowienia uległy zmianie wskutek aneksów.

 

Powyższe dotyczy także aneksów, których przedmiotem jest np. sprecyzowania w jaki sposób ustalane są tabele kursowe banków.

 

Czy po całkowitej spłacie kredytu mogę skutecznie dochodzić przed sądem zwrotu zapłaconych na rzecz banku należności?

 

Tak, całkowita spłata kredytu nie stanowi przeszkody, aby kredytobiorca wystąpił do sądu z żądaniem zwrotu należności zapłaconych na rzecz banku. Wykonanie zobowiązania przez konsumenta poprzez dokonanie spłaty zaciągniętego kredytu nie skutkuje bowiem przyjęciem, że zawarta przez strony umowa była ważna czy została w ten sposób „naprawiona”. Kredytobiorca nie może ponosić negatywnych konsekwencji z uwagi na spłatę kredytu, w sytuacji gdy nie zdawał sobie sprawy, że dokonuje wpłat na rzecz banku w oparciu o nieważną umowę.

 

Niemniej jednak pamiętać należy, że roszczenie o zapłatę ulega przedawnieniu, stąd rekomendujemy podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do wystąpienia na drogę postępowania sądowego przeciwko bankowi.

 

Jeśli jestem przedsiębiorcą i zawarłem umowę frankowego związaną z prowadzoną przeze mnie działalnością, to czy mogę wystąpić przeciwko bankowi do sądu?

 

Tak, posiadanie statusu przedsiębiorcy nie pozbawia kredytobiorcy możliwości wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie nieważności zawartej umowy kredytu i z żądaniem zwrotu wszelkich wpłat poczynionych na rzecz banku. Nieważność umów tego rodzaju wynika bowiem z ich sprzeczności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, naturą stosunku prawnego oraz z uwagi na brak określenia świadczeń stron czy niewypełnienie przez bank obowiązków informacyjnych.

 

W przypadku przedsiębiorcy nie ma jednak możliwości tzw. odfrankowienia umowy.

 

Czy jeśli przegrałem prawomocnie postępowanie sądowe, które dotyczyło analizy umowy kredytu pod kątem jej nieważności, to czy mogę ponownie poszukiwać ochrony swoich praw przed sądem?

 

Tak, obowiązujące przepisy prawne przewidują możliwość ponownego poszukiwania ochrony na drodze postępowania sądowego, mimo wcześniejszej prawomocnej przegranej frankowiczów. W tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Kancelarią celem dokładnego zbadania Państwa sprawy.

 

Czy moje roszczenia przeciwko bankowi ulegają przedawnieniu?

 

Wśród roszczeń kierowanych przez kredytobiorców frankowych przeciwko bankom w toku postępowań sądowych można przede wszystkim wskazać na:

- roszczenie o stwierdzenie, że umowa kredytu jest nieważna lub stwierdzenie, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, które pozostają bezskuteczne wobec konsumentów,

- roszczenie o zapłatę wpłaconych na rzecz banku środków pieniężnych, roszczenie o zapłatę nadpłaty uiszczonej na rzecz banku w oparciu o postanowienia niedozwolone.

 

W zakresie pierwszego z powyższych roszczeń wskazać należy, że roszczenie te – z uwagi na jego charakter – nie ulega przedawnieniu. W zakresie natomiast roszczenia o zapłatę, zgodnie z aktualnym orzecznictwem, termin przedawnienia nie może upłynąć zanim konsument dowie się o nieuczciwym charakterze postanowień umowy, co podlega indywidualnej ocenie w każdej sprawie.

 

Jeżeli przy zawieraniu umowy podpisałem oświadczenie o ryzyku kursowym, to czy nadal mogę skutecznie występować z roszczeniami przeciwko bankowi?

 

Tak, co do zasady kredytobiorca może dochodzić należności od banku, pomimo podpisania przy zawieraniu umowy oświadczenia o ryzyku walutowym. Podpisanie takiego oświadczenia nie świadczy o rzeczywistym wypełnieniu przez bank obowiązków informacyjnych względem kredytobiorców. W praktyce z oświadczeń takich nie wynika jakie informacje zostały faktycznie przekazane podczas zawierania umowy. Pamiętać należy, że w momencie największej popularności kredytów frankowych, produkt ten był przedstawiany jako atrakcyjny i udzielany „w najstabilniejszej walucie świata”.

 

Czy mogę sprzedać nieruchomość w trakcie postępowania sądowego?

 

Tak, kredytobiorca może sprzedać nieruchomość, której nabycie zostało sfinansowane kredytem frankowym. Prawo własności nieruchomości jest kwestią odrębną od umoway kredytu.

 

Czy jeśli po zawarciu umowy kredytu wynająłem mieszkanie (zakupione ze środków pochodzących z kredytu frankowego), to nadal mogę pozwać bank?

 

Tak, późniejsze wynajęcie nieruchomości nie ma znaczenia - liczy się pierwotne przeznaczenie nieruchomości, czyli cel, dla którego nieruchomość została zakupiona (np. zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy i jego rodziny). Późniejsze wynajęcie nieruchomości nie pozbawia kredytobiorcy roszczeń przeciwko bankowi.

 

Ile kosztuje wytoczenie powództwa w sprawie kredytu frankowego?

 

Kredytobiorca chcąc wystąpić z pozwem przeciwko bankowi musi ponieść koszty związane z prowadzeniem postępowania sądowego. Wśród kosztów sądowych wskazać można na:

  • opłatę sądową od pozwu w kwocie 1000 zł,

  • opłatę skarbową nod pełnomocnictwa w kwocie 17 zł,

  • zaliczkę na wynagrodzenie biegłego (o ile sąd dopuści dowód z tej opinii, albowiem w przypadku nieważności umowy co do zasady nie ma konieczności sporządzania opinii przez biegłego): jej wysokość nie jest stała i jest uzależniona od woli sądu – kwota około 500 - 2000 zł,

  • opłatę sądową od apelacji w kwocie 1000 zł (w przypadku przegranej w pierwszej instancji i konieczności złożenia apelacji),

  • opłatę sądową od wniosku o udzielenie zabezpieczenia w kwocie 100 zł (tylko wówczas, gdy wniosek nie będzie składany wraz z pozwem),

  • opłatę sądową od wniosku o sporządzenie uzasadnienia w kwocie 100 zł (w przypadku wydania przez sąd jakiegokolwiek orzeczenia, które podlega zaskarżeniu i strona będzie chciała wnieść środek odwoławczy).

W przypadku wygrania sprawy, bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy poniesione przez niego koszty.

Koszty związane z wynagrodzeniem Kancelarii są ustalane indywidualnie.

 

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy?

Nie, obowiązujące przepisy nie przewidują uprawnienia banku do żądania od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Co prawda, banki wskazują, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego, należy im się od kredytobiorcy takie wynagrodzenie, ale zdaje się, że ma do jedynie na celu zniechęcenie kredytobiorców od występowania na drogę postępowania sądowego. Takie roszczenia banku są sprzeczne z prawem unijnym. Polskie sądy także stoją na stanowisku, że roszczenie te pozostaje niezasadne.

 

Jeśli kredytobiorca zmarł, to czy jako spadkobierca mogę wystąpić z pozwem przeciwko bankowi?

 

Tak, z uwagi na to, że spadkobierca wszedł w ogół praw i obowiązków kredytobiorcy, może on dochodzić swoich praw związanych z zawarciem nieważnej umowy/umowy zawierającej niedozwolone postanowienia przed sądem. Istotne jest, aby spadkobierca dysponował aktem poświadczenia dziedziczenia albo postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Co powinienem zrobić przed pozwaniem banku? Jakie dokumenty muszę posiadać?

 

Kredytobiorca, chcąc dochodzić swoich praw przeciwko bankowi, powinien w pierwszej kolejności dokonać analizy umowy kredytu. Warto w tym względzie skorzystać z pomocy prawnika, posiadającego doświadczenie w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych. Jeżeli z jakichś względów kredytobiorca nie posiada egzemplarza umowy, istnieje możliwość zwrócenia się do banku z wnioskiem o wydanie jej kopii. Przed wystąpieniem do sądu najlepiej, aby kredytobiorca dysponował umową, regulaminem (jeśli taki został przedstawiony przez bank w chwili zawierania umowy), aneksami (jeśli były zawierane), zaświadczeniem z banku o wysokości wpłat dokonanych przez kredytobiorców. Przed wystąpieniem z pozwem rekomendujemy sporządzenie prywatnej analizy, dotyczącej łącznej wysokości wpłat na rzecz banku/ powstałej nadpłaty (niemniej jednak nie jest ona konieczna w każdym przypadku).

 

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą klienta, zarówno w zakresie dokonania analizy umowy przed wystąpieniem z pozwem, występowania do banku w imieniu kredytobiorcy z wnioskiem o wydanie zaświadczeń, występowania z reklamacją umowy kredytu, zlecania sporządzenia prywatnej analizy zawierającej wyliczenie wysokości roszczeń kredytobiorcy, a także występowania w imieniu kredytobiorcy przed sądem.

 

Czy mogę przestać spłacać kredyt jeszcze przed wydaniem korzystnego dla mnie wyroku?

 

Tak, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, poprzez wstrzymanie obowiązku spłat rat kredytu. W przypadku udzielenia zabezpieczenia w powyższy sposób, kredytobiorca może zaprzestać płacenia rat do czasu wydania wyroku w sprawie. Szanse na uzyskanie takiego zabezpieczenia są większe, jeśli kredytobiorca dokonał już wpłat na rzecz banku co najmniej w wysokości kwoty wypłaconego mu przez bank kredytu.

 

 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z naszym prawnikiem pisząc na adres: kontakt@uniewaznijkredyt.pl

Najczęściej zadawane pytania

+48 523 68 98