kontakt@uniewaznijkredyt.pl

+48 (22) 428 29 14

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Radca Prawny Oskar Lipiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Oskar Lipiński (dalej “Kancelaria” lub “Administrator”). Dane kontaktowe:• adres korespondencyjny: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa• e-mail: o.lipinski@lipinskilegal.pl

• tel: +48 (22) 428 29 14

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia na Państwa rzecz przez Kancelarię pomocy prawnej, w tym reprezentowania Państwa przed organami, sądami i innymi instytucjami publicznymi oraz przed osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także w celu zawarcia i wykonania umów oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Kancelaria przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:1) dane potwierdzające tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia;2) dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,3) inne niż wymienione powyżej dane osobowe, niezbędne do świadczenia przez Kancelarię na Państwa rzecz pomocy prawnej.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla świadczenia przez Kancelarię na Państwa rzecz pomocy prawnej oraz nie dłużej niż do chwili wygaśnięcia ciążących na Kancelarii obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcy danych osobowych

Kancelaria będzie przekazywać Państwa dane osobowe:1) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności sądom i innym organom państwowym,2) radcom prawnym, adwokatom, aplikantom radcowski lub adwokackim oraz innym specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Państwa lub na rzecz Kancelarii,3) dostawcom Kancelarii, którym Kancelaria zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, księgowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, doradcom finansowym lub analitykom finansowym.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych;2) prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;3) prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;6) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Kancelarią.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia przez Kancelarię na Państwa rzecz pomocy prawnej.

kredyt frankowy, frankowicze, CHF

+48 523 68 98